#include 

int i;
int main(void){
    for (i=0;i<10;i++){
        static int gg=0;
        printf("%d\n",gg);
        gg=gg+1;
    }
     return 0;
}

//變數有宣告時加上 static 限定時,一但變數生成,
//它就會一直存在記憶體之中,即使函式執行完畢,變數也不會消失


阿倫 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()