<?php
// 建立 MySQL 資料庫的連線
$link = mysql_connect('localhost', 'root', '123');
// 設定在用戶端使用UTF-8的字元集
mysql_set_charset('utf8', $link);
// 選擇 MySQL 資料庫ch13
$db_selected = mysql_select_db('ch21', $link);


$query_RecLogin = "SELECT * FROM `class` WHERE `name`='".$_GET["MyName"]."'";
$RecLogin = mysql_query($query_RecLogin) or die($sql_query);
//取出帳號密碼的值
$row_RecLogin=mysql_fetch_assoc($RecLogin);
$username = $row_RecLogin["name"];
$passwd = $row_RecLogin["address"];

//比對密碼,若登入成功則呈現登入狀態
if($_GET["MyNum"]==$passwd)
{
echo fuck;
}

 

//mysql_free_result($result);
mysql_close($link);
?>

 

創作者介紹
創作者 阿倫 的頭像
阿倫

不會的就放這邊

阿倫 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()